Inkorporacja Mazowsza


Dzisiaj przypada 486. rocznica przyłączenia Mazowsza do ziem polskich. Po bezpotomnej śmierci ostatniego Piasta władającego Mazowszem, zgodnie z prawem, księstwo przechodziło pod panowanie króla polskiego Zygmunta I Starego. 24 grudnia 1529 r. sejm walny w Piotrkowie oficjalnie ogłosił inkorporację Mazowsza do Królestwa Polskiego.

Ostatni Książęta mazowieccy 

Po rozbiciu dzielnicowym przez kilka wieków ziemia mazowiecka stanowiła odrębne państwo i posiadała  swoje prawo. Włączenie Mazowsza do Korony Polskiej oznaczało zrównanie Szlachty mazowieckiej we wszystkich przywilejach z Koroną, a także znaczne powiększenie jej terytorium i zasobów majątkowych. Ten nieoczekiwany stan rzeczy wzburzył falę podejrzeń, które miedzy innymi padły na królową Bonę, której zależało, aby księstwo mazowieckie stało się dziedzicznym księstwem jej syna - Zygmunta Augusta. Wobec licznych podejrzeń, król Zygmunt I Stary wszczął śledztwo, które nie wykazało udziału osób trzecich w śmierci ostatniego księcia mazowieckiego. Mazowsze jeszcze przez kilkadziesiąt lat zachowało odrębność prawną, ponieważ dopiero w 1577 przyjęło prawo polskie, zachowując przy tym niektóre prawa nazywane ekscerptami mazowieckimi.

Zygmunt I Stary

Czy Mazowsze, gdyby nie zostało wówczas włączone do ziem polskich, miałoby szansę pozostać odrębnym państwem? Raczej nie byłoby to prawdopodobne. W 1569 r. została ogłoszona Unia Lubelska, tworząc Rzeczpospolitą Obojga Narodów, a kolejne niełatwe losy ziem polskich również nie dałyby jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, czy Mazowsze pozostałoby niezależnym Państwem. 

Królowa Bona

Komentarze